Skontaktuj
się z nami!
JARZĘBINOWY OGRÓD
SPA INACZEJ
REGULAMIN
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin Jarzębinowy obowiązują na terenie obiektu Jarzębinowy i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Jarzębinowy”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.

4. Regulamin Jarzębinowy określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Jarzębinowy i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Regulamin Jarzębinowy jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej obiektu www.jarzebinowy.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

1.Pomieszczenie mieszkalne w Jarzębinowym, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 9:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Jarzębinowy może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.

5. Jarzębinowy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.


§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1.  Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w  Jarzębinowym.

2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje hotelu Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.

3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.

4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie gwarantowanej rezerwacji.

5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji o na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi, o na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
Jarzębinowy zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej  środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tę płatność jako zadatek.
7. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej,

8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt,

9. Osoby niezarejestrowane w Jarzębinowym mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00,

10. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu,

11. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

12. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

14. W przypadku opuszczenia przez Gościa Jarzębinowy w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.

15. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w potwierdzeniu gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.


§ 4 USŁUGI

1. Jarzębinowy świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.

2. Jarzębinowy ma obowiązek zapewnić:
warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Jarzębinowy,
sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
3. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
budzenie o wyznaczonej godzinie,
wypożyczenie żelazka i deski do prasowania

4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:
room service,
skanowanie i drukowanie dokumentów,
wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Jarzębinowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Jarzębinowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Jarzębinowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

5. Jarzębinowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

6. Jarzębinowy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem obiektu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Jarzębinowy, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

3. Jarzębinowy zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Jarzębinowy może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Jarzębinowy, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Jarzębinowy.

6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno,  zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz oraz oddać klucze do recepcji

7. Jarzębinowemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiekt, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.


§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Jarzębinowy przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Jarzębinowy. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


§ 8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiketu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Jarzębinowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.


§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

2. W Jarzębinowym akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Jarzębinowy. Regulamin znajduje się w recepcji.

3. W Jarzębinowy istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnego w recepcji i na stronie internetowej Jarzębinowy,  do którego zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.

4. W Jarzębinowym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku naruszenia zasad jest to koszt 500 zł.

5. W Jarzębinowym obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiket bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Jarzębinowym.

6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

7. Dane osobowe Gości są przetwarzane  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Agroturystyka Mirosław Jarząbek; Stępień 3c, 14-500 Braniewo, Polska; NIP 5821251036; konto: 77 8313 0009 0035 5227 2000 0010.

8. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.jarzebionwy.pl, w teczkach hotelowych i w recepcji.

9. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

12. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail:  jarzebinowyogrod@gmail.com

14.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Jarzębinowym jest sąd właściwy dla siedziby głównej obiektu .
 
Jarzębinowy

ZARESERWUJ POBYT JUŻ DZIŚ!
ZADZWOŃ
Tel.: 608 204 569
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram